REGULAMIN KONKURSU

ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PROFILU ALLNUTRITTION , NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkurs NA PROFILU ALLNUTRITION W PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK, zwane dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 zwycięzców  – autorów prawidłowej odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs.
 2. Konkurs odbywa się na fan page’u ALLNUTRITION na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem internetowym www.facebook.com/ALLNUTRITIONPL .
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 • 2

Organizatorem Konkursu jest SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, adres: ul. Głogowska 23c, 45-315 Opole, NIP: 754 302 22 22, REGON: 160360680, KRS: 0000373427, o kapitale zakładowym 4 549 091,00 PLN (w całości pokryty), której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 • 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://www.facebook.com/allnutritionpl serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu ALLNUTRITION w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU
 • 4

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu ALLNUTRITION  na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu ALLNUTRITION na Facebooku poprawną odpowiedź na pytanie określone w opisie postu konkursowego nawiązujące tematycznie do wydarzenia w związku z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej “Odpowiedzią konkursową”.

 • 5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunkach umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieło lub w innym stosunku prawnym, z Organizatorem Konkursu.

 • 6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 • 7
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą minimum 2 osoby ze strony Organizatora.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etap 1.:  zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w komentarzu pod postem konkursowym na profilu ALLNUTRITION na Facebooku, wśród których jury dokona wyboru trzech poprawnych odpowiedzi. Wygrywa pierwsza poprawna odpowiedź,  sto pięćdziesiąta i trzystena.
 • etap 2.:  – wybór zwycięzców przez Jury zostanie opublikowany na profilu ALLNUTRITION na Facebooku, jako komentarz pod postem konkursowym.
 1. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie  wyliczenia przesłanych poprawnych odpowiedzi konkursowych.
 • 8
 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 • mieć status fana profilu ALLNUTRITION na Facebooku
 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.allnutrition.pl
 • zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu ALLNUTRITION na Facebooku odpowiedź konkursową określoną w opisie postu konkursowego
 1. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani ALLNUTRITION na Facebooku.
 2. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.
 4. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
 5. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
 8. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 9. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.
 10. NAGRODY
 • 9

1.Nagrody przewidziane w konkursie, za każdym razem są określane w opisie postu konkursowego.

 1. Wartość nagrody nie przekracza  kwoty 200 zł brutto.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 10
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na https://www.facebook.com/ALLNUTRITIONPL/ przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu ALLNUTRITION w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.