REGULAMIN KONKURSU

,, HASŁO REKLAMOWE BURN4ALL”

ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PROFILU ALLNUTRITION,

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie ,,HASŁO REKLAMOWE BURN4ALL” dalej jako: Konkurs.

 

 1. Konkurs odbywa się na fan page’u ALLNUTRITION na portalu społecznościowym www.facebook.com pod adresem internetowym https://www.facebook.com/ALLNUTRITIONPL/

 

 1. Organizatorem Konkursu jest SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej Organizatorem.

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i w związku z tym, w tym zakresie Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs ani żaden jego Etap nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)

 

 

 • Konkurs będzie przeprowadzany w okresie: od 06.09.2017 r. do 10.09.2017 r.

 

 

 

 • Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 12.09.2017 r.

 

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie (np. poprzez wysłanie treści akceptacji, tj.:
 1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu ,,HASŁO REKLAMOWE BURN4ALL” rozumiem go i akceptuję.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SFD S. A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole (KRS 0000373427, NIP 7543022222, REGON 160360680) w celu przeprowadzenia Konkursu ,,HASŁO REKLAMOWE BURN4ALL” i wyłonienia zwycięzców, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).,

w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook na profil Organizatora: https://www.facebook.com/ALLNUTRITIONPL/

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być́ wyłącznie osoba, która w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

 

 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, w tym osoby pozostające w stosunkach umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieło lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osoby stanowiące Jury i członkowie ich najbliższych rodzin.

 

 • 2

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą minimum 2 osoby ze strony Organizatora.

 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etap 1.:  zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/ALLNUTRITIONPL na Facebooku, wśród których Jury dokona wyboru najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych Odpowiedzi konkursowych, o tematyce określonej w § 3 ust.1 pkt c;

 

 • etap 2.:  – wybór przez Jury 7 najlepszych Odpowiedzi konkursowych oraz opublikowanie ich na profilu ALLNUTRITION na Facebooku, jako komentarz pod postem konkursowym. Dla 7 wybranych osób zostanie przyznana Nagroda, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych.

 

 1. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwycięzców Konkursu będzie ostateczna.

 

 • 3

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 

 1. mieć status fana profilu ALLNUTRITION na Facebooku;

 

 1. zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: wwwhttps://allnutrition.pl/index.php/regulamin-konkursu-haslo-reklamowe-burn4all-odbywajacego-sie-na-profilu-allnutrition-na-portalu-spolecznosciowym-facebook/

 

 1. zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu ALLNUTRITION na Facebooku, propozycję hasła reklamowego produktu Burn4all Extreme marki Allnutrition

 

 1. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani ALLNUTRITION na Facebooku.

 

 1. Zgłoszony do Konkursu tekst Odpowiedzi konkursowej nie powinien przekraczać 250 znaków i może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty odpowiedzi nie mogą:
 1. naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu Portalu Facebook, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,
 2. dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,
 3. mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia,
 4. mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy propagować przemoc, etc.,
 5. naruszać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora.

 Teksty nie spełniające ww. wymagań nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.

 

 1. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.

 

 1. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.

 

 1. Projekt Odpowiedzi konkursowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt c, zgłoszonej do udziału konkursie nie może zostać z niego wycofany.

 

 1. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

 

 1. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

 

 1. Zwycięzcy konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

 

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza i oświadcza, że:
 1. będzie postępować zgodnie z Regulaminem, z którym się zapoznał i go rozumie,
 2. uczestniczy w Konkursie dobrowolne.

 

 1. Imiona i nazwiska zwycięzców (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym lub w osobnym poście przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

 

 • 4

NAGRODY

 

W konkursie przewidziana jest dla 7 osób nagroda rzeczowa w postaci:

 

 

 • Suplementu diety Burn4all Extreme 120 caps. marki ALLNUTRITION, o wartości 46,99 PLN brutto

 

 1. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma dodatkową premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

 • 5

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje Odpowiedzi konkursowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt c Regulaminu i będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych.

 

 1. Z chwilą zgłoszenia propozycji Odpowiedzi Konkursowej do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tej Odpowiedzi przez Organizatora dla celów konkursowych.

 

 1. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Zwycięzców Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzców Konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi Odpowiedziami Konkursowymi stanowiącymi utwór na wszystkich polach eksploatacji:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony pod lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Uczestnik Konkursu, w tym także Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich, co oznacza w szczególności wyrażanie zgody Organizatorowi do korzystania z haseł w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu. Na te warunki Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

 

 1. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich Odpowiedzi konkursowych autorom tych Odpowiedzi konkursowych (Zwycięzcom Konkursu), poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w § 4 Regulaminu, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły, co oznacza, że wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich zostało w pełni pokryte powyższymi nagrodami.

 

 1. Z chwilą dostarczenia Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika Konkursu, Organizator, nabywa własność wszystkich nośników, na których hasło zostało utrwalone.

 

 1. Uczestnik Konkursu w tym Zwycięzca wyraża Organizatorowi zgodę (w tym także uprawnia do przenoszenia tej zgody dalej na inne podmioty) na wykonywanie praw zależnych do hasła (w tym jego tłumaczenia, adaptacji, przerobienia).

 

 1. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do Odpowiedzi konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim  lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie  pozwanego, zwolni zgodnie z art. 392 k.c. Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

 

 • 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

 

 1. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu.

 

 1. Uczestnik Konkursu przystępując do niej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SFD S. A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole (KRS 0000373427, NIP 7543022222, REGON 160360680) w celu przeprowadzenia Konkursu., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Wniesienie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Konkursie przez tego Uczestnika Konkursu.

 

 1. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu. przysługuje prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, jak również na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi.

 

 1. Przystępując do konkursu uczestnik zgadza się, aby jego imię i nazwisko w przypadku wygranej zostało opublikowane na portalach należących do Organizatora konkursu.

 

 • 7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu także w trakcie jego trwania, tym zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu, a także odwołania Konkursu bez podania przyczyny, jeżeli zaistniałe okoliczności nie pozwolą Organizatorowi przeprowadzić Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:

– zaistnienia siły wyżej,

– lub zgłoszenia się mniej niż 7 uczestników.

Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu ALLNUTRITION w serwisie www.facebook.com  Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

 

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników związane z Konkursem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.