REGULAMIN KONKURSU

,,ISOLATE 300g x 20″

(dalej: Regulamin)

 • 1

DEFINICJE

 

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą ,,ISOLATE 300g x 20 na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Organizator – SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 zł wpłaconym w całości;
 3. Sponsor – SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 zł wpłaconym w całości;
 4. Jury – 2 osobowy zespół wybrany przez Organizatora, pełniący funkcje przewidziane w Regulaminie;
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego przez Organizatora dla użytkowników portalu Instagram.
  2. Konkurs odbywa się na fan page’u @allnutrition.pl na portalu społecznościowym www.instagram.com pod adresem internetowym https://www.instagram.com/allnutrition.pl/
  3. Celem Konkursu jest promocja marki Allnutrition.
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram w związku z tym, w tym zakresie Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.
  5. Konkurs nie podlega zgłoszeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.471.). Organizator oświadcza, że Konkurs ani żaden jego Etap nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.

 

 • Konkurs będzie przeprowadzany w okresie: od 19.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 30.01.2018 r.

 

 

 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być́ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
 1. Zamieszkanie na terytorium RP;
 2. Posiadanie publicznego profilu na portalu Instagram;
 3. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie (np. poprzez wysłanie treści akceptacji, tj.:
 1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu ,,ISOLATE 300g x 20 rozumiem go i akceptuję.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu ,,ISOLATE 300g x 20 w celu jego przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzców, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).,

w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/allnutrition.pl/;

 1. Wykonanie zadania konkursowego o którym mowa w §4 ust.1, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Sponsora, w tym osoby pozostające w stosunkach umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieło lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, Sponsorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osoby stanowiące Jury i członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w § 2 ust. 6 i jego akceptacja przez moderatorów.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

 • 4

ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 

 • wykonać zadanie konkursowe polegające na umieszczeniu przez Uczestnika na swoim profilu zdjęcia posiłku z produktem marki ALLNUTRITION, z widocznym logo marki na zdjęciu
 • na zdjęciu konkursowym oznaczyć @allntrition.pl oraz w opisie zdjęcia dodać hashtagi: #allnutrition #allkonkurs300
 • w komentarzu pod postem konkursowym zgłosić swój udział w konkursie

 

 1. Każdy z Uczestników może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 3. Zgłoszenie do Konkursu nie może:
 1. być antyreklamą ani naruszać dobrego imienia Organizatora, Sponsora;
 2. zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych;
 3. naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu Portalu Facebook, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,
 4. dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,
 5. mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia,
 6. mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy propagować przemoc, etc.,
 7. naruszać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora, Sponsora.
 1. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 2. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów.
 3. Jury ma prawo dyskwalifikacji tekstów odpowiedzi konkursowych nie odpowiadających tematowi zadania konkursowego lub niespełniających innych warunków Konkursu.

 

 • 5

ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 

  1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, określone w § 4 ust.1, w okresie trwania Konkursu oraz spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.
  3. Zwycięzcami Konkursu zostanie wybranych 20 Uczestników, którzy w ocenie Jury wykonali zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny, oryginalny. Zwycięzcy nie zostaną wybrani w sposób losowy. Każdy zwycięzca otrzymuje jedną nagrodę.

 

 • Zawiadomienie o wygranej w Konkursie następuje poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza z informacją o Zwycięzcach, z oznaczeniem ich profilów.

 

 1. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwycięzców Konkursu jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich Uczestników. Opinie Jury o poszczególnych zgłoszeniach do Konkursu nie są udostępniane.

 

 • 6

NAGRODY

 

 

 • Nagrodą w konkursie dla 20 (dwudziestu ) wybranych przez Jury osób jest nagroda rzeczowa w postaci suplementu diety marki Allnutrition o wartości rynkowej 34,99 PLN brutto tj. Allnutrition Isolate Protein 300g. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma dodatkową premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

 1. Organizator obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia przez niego ww. obowiązków.

 

 • 7

ZASADY ODBIORU NAGRÓD

 

 1. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 1 tygodnia od podania Organizatorowi niezbędnych danych osobowych zwycięzcy (imię, nazwisko, adres do wysyłki, telefon). Dane osobowe określone w zdaniu poprzednim należy podać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu i profilu, na którym odbywa się Konkurs.
 2. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
 3. W przypadku:
 1. niepodania danych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu,
 2. podania danych do wysyłki uniemożliwiających dostarczenie nagrody,
 3. rezygnacji z nagrody,
 4. lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny,

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody lub przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury.

 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. Nie jest możliwa także rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
 • 8

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia, nazwę konkursu oraz profil i serwis na jakim się on odbywa lub odbywał oraz własnoręczny podpis.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przy czym reklamacje niespełniające wymagań określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane.
 • 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 2. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu przystępując do niej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SFD S. A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole (KRS 0000373427, NIP 7543022222, REGON 160360680) w celu przeprowadzenia Konkursu., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Wniesienie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Konkursie przez tego Uczestnika Konkursu.
 4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu. przysługuje prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, jak również na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi.
 5. Przystępując do konkursu uczestnik zgadza się, aby jego imię i nazwisko w przypadku wygranej zostało opublikowane na portalach/kontach należących do Organizatora konkursu.
 • 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników związane z Konkursem.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury lub moderatorzy) mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu także w trakcie jego trwania, tym zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu, a także odwołania Konkursu bez podania przyczyny, jeżeli zaistniałe okoliczności nie pozwolą Organizatorowi przeprowadzić Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:
 1. wzięcia udziału w Konkursie mniejszej liczby Uczestników niż 3
 2. spełnienia przez mniej niż 3 osób warunków Regulaminu przez Uczestników
 3. zaistnienia siły wyższej.

Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu @Allnutrition.pl w serwisie www.instagram.com . Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
 3. Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.