REGULAMIN KONKURSU

,,WIELKI TEST NOWEGO SPALACZA ALLNUTRITION”

ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PROFILU ALLNUTRITION, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie ,,Wielki test nowego spalacza Allnutrition” dalej jako: Konkurs.
 2. Konkurs odbywa się na fan page’u ALLNUTRITION na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem internetowym https://www.facebook.com/ALLNUTRITIONPL/
 3. Organizatorem Konkursu jest SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej Organizatorem.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i w związku z tym, w tym zakresie Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs, ani żaden jego Etap nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)
 6. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie:
 • Etap 1 od 09.08.2017 r. do dnia 16.08.2017 r.
 • Etap 2 od 17.08.2017 r. do dnia 21.08.2017 r.
 • Etap 3 od 22.08.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie (np. poprzez wysłanie treści akceptacji, tj.:
 2. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu „Wielki test nowego spalacza Allnutrition” rozumiem go i akceptuję.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SFD S. A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole (KRS 0000373427, NIP 7543022222, REGON 160360680) w celu przeprowadzenia Konkursu „Wielki test nowego spalacza Allnutrition” i wyłonienia zwycięzców, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)., w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook na profil Organizatora: https://www.facebook.com/ALLNUTRITIONPL/.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), która zapoznała się z Informacją o Produkcie, określającą jego skład, właściwości składników, ostrzeżenia, dawkowanie oraz wskazanie, kto może przyjmować Produkt (dalej jako Ulotka produktu). 
 5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, w tym osoby pozostające w stosunkach umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieło lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osoby stanowiące Jury i członkowie ich najbliższych rodzin.
 • 2

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSU

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą minimum 2 osoby ze strony Organizatora.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów:
 • etap 1.:  zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/ALLNUTRITIONPL/ na Facebooku, wśród których jury dokona wyboru najoryginalniejszych odpowiedzi;
 • etap 2.:  – wybór najciekawszych, najbardziej kreatywnych i najbardziej oryginalnych 50 odpowiedzi przez Jury i opublikowanie ich na profilu Allnutrition na Facebooku, jako komentarz pod postem konkursowym, dla 50 wybranych osób zostanie przyznana Nagroda nr 1, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a;
 • etap 3.: – wśród osób, wybranych w etapie 2, które po zastosowaniu Nagrody nr 1, uzyskały najlepsze efekty stosowania suplementacji, diety oraz planu treningowego, w ocenie Jury i spełniły wymogi, o których mowa w § 3, Jury dokona wyboru 3 osób, którym zostanie przyznana Nagroda nr 2, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b
 1. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych oraz efektów stosowania suplementacji, diety oraz planu treningowego.
 2. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwycięzców Konkursu będzie ostateczna.

 

 • 3

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 

 1. Aby przystąpić do 1 etapu Konkursu należy:
 2. mieć status fana profilu Allnutrition na Facebooku;
 3. zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www…………………….., oraz Ulotką produktu;
 4. zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu Allnutrition na Facebook, komentarz ze swoim wiekiem, wagą, wzrostem, obwodami oraz uzasadnieniem chęci przystąpienia do konkursu.
 5. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych (m.in. wzrost, waga, wymiary, obwody).
 6. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani Allnutrition na Facebooku.
 7. Zgłoszony do 1 etapu Konkursu tekst odpowiedzi nie powinien przekraczać 250 znaków i nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty odpowiedzi nie mogą:
 1. naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu Portalu Facebook, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,
 2. dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,
 3. mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia,
 4. mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy propagować przemoc, etc.,
 5. naruszać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora.

 Teksty nie spełniające ww. wymagań nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.

 

 1. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
 4. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 5. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 6. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

 

 1. Osoby, które zakwalifikowały się do etapu 3 konkursu:
 2. zaczynają suplementację nowym produktem marki Allnutrition przez okres 60 dni (niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki przez Organizatora Konkursu), zgodnie z zaleceniami producenta załączonymi na etykiecie i Ulotce produktu.
 3. oraz zaczynają stosować dietę i trening zgodnie z wygranym abonamentem na portalu potreningu.pl.
 4. Przez stosowanie diety i treningu z portalu PoTreningu.pl, o którym mowa w ust. 11 lit. b należy rozumieć:
 5. Postawienie sobie i zaznaczenie w ustawieniach planu dietetycznego i treningowego, celów które są realne do osiągnięcia a także zgodne z prawidłowym wskaźnikiem BMI (związane z poprawą sylwetki) i nie zagrażające w jakikolwiek sposób życiu i zdrowiu Uczestnika;
 6. systematycznie i rzetelnie uzupełnianie dziennika dietetycznego i treningowego po zalogowaniu się do panelu Użytkownika, w serwisie PoTreningu.pl, (przez pojęcie systematycznie należy rozumieć codzienne uzupełnianie danych lub maksymalnie raz w tygodniu uzupełnianie danych z całego tygodnia);
 7. dokonywanie wszystkich cotygodniowych pomiarów masy ciała w terminie wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i zamieszczeniem w panelu użytkownika serwisu PoTreningu.pl. Zdjęcia sylwetki (przód, bok i tył) powinny być zrobione w oświetleniu pozwalającym na jej prawidłową i jednoznaczną ocenę. Zdjęcia powinny przedstawiać sylwetkę w całości, tj. od stóp do głowy, a Uczestnik powinien być na nim przedstawiony w stroju plażowym lub innym stroju umożliwiającym łatwą ocenę sylwetki. Na zdjęciu ma znajdować się telefon/tablet/komputer z otwartą stroną fanpage Allnutrition na portalu Facebook w celu weryfikacji daty wykonania poszczególnych zdjęć.  Uczestnicy muszą umieścić na swoim profilu w Serwisie przynajmniej 24 zdjęcia (3 zdjęcia –przód, bok i tył x 8 tygodni) swojej sylwetki. Pierwsze zdjęcie musi zostać wykonane w dniu rozpoczęcia suplementacji nowym produktem marki Allnutrition, zgodnie z § 3 ust. 11, tak aby sylwetka Uczestnika Konkursu była widoczna z przodu z widoczną twarzą. Uczestnicy powinni umieszczać na swoim profilu w Serwisie zdjęcia w trakcie metamorfozy, przynajmniej 3 w każdym tygodniu (przód, bok i tył).  Ostatnie zdjęcia muszą przedstawiać sylwetkę Uczestnika z przodu z widoczną twarzą, po zakończeniu suplementacji przeprowadzonej w ramach Konkursu.  Organizator zastrzega, iż zdjęcia umieszczone na profilu Uczestnika przez osoby inne niż przedstawione na zdjęciu, w tym agencje modelingu i studia fotograficzne, lub zdjęcia które zostały zmodyfikowane lub poprawione (np. retusz), będą odrzucone i nie będą oceniane, a Uczestnicy, którzy nadesłali takie zdjęcia zostaną zdyskwalifikowani. Profil Uczestnika Konkursu w Serwisie, w tym wszystkie treści na nim udostępnione (m.in. dziennik treningowy oraz zdjęcia) są publiczne i Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za to, co na swoim profilu udostępnia.  Uczestnik Konkursu biorąc z nim udział wyraża zgodę na to, aby treści umieszczone przez niego na jego profilu w Serwisie były publicznie dostępne w Serwisie.
 8. informowanie swojego dietetyka/trenera o ewentualnych problemach z realizacją ustalonego planu. Kontakt odbywa się drogą komunikatora wewnętrznego serwisu PoTreningu.pl, do którego dostęp mają po zalogowaniu się na swoje konto użytkownicy serwisu,
 9. przestrzeganie zasad diety i treningu oraz wskazówek dietetyka.
 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza i oświadcza, że:
 11. będzie postępować zgodnie z Regulaminem, z którym się zapoznał i go rozumie,
 12. uczestniczy w Konkursie dobrowolne,
 13. jest w pełni świadomy udziału w Konkursie oraz jest w pełni zdrowy i nie stwierdzono wobec niego przeciwwskazań do udziału w Konkursie, w szczególności mając na uwadze treść Ulotki,
 14. wszystkie zdjęcia umieszczone na profilu w Serwisie będą przedstawiać wyłącznie jego osobę,
 15. zdjęcia w żaden sposób nie będą zmodyfikowane i nie będą wymagały zgody do ich użycia przez osoby trzecie,
 16. zdjęcia umieszczone na profilu w Serwisie nie będą zawierały znaków towarowych żadnych firm nie związanych z Organizatorem Konkursu,
 17. jest w pełni świadomy i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka mogące potencjalnie wynikać z udziału w Konkursie,
 18. jest w pełni świadomy, że zdjęcia umieszczone na profilu w Serwisie będą oceniane subiektywnie przez Jury powołane przez Organizatora,
 19. nie ma problemów zdrowotnych, w szczególności utrudniających chudnięcie (np. niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, problemy hormonalne, PCOS),
 20. nie stosuje jednocześnie innego planu dietetycznego i/lub treningowego,
 21. nie stosuje innych środków wpływających na masę ciała.
 22. Organizator zastrzega, iż stosowanie przez Uczestników niedozwolonych substancji jest zabronione.
 23. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
 24. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym lub w osobnym poście przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

 

 • 4

ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Uczestnik umieszczając zdjęcia na swoim profilu w Serwisie wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Organizatora, w tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika na zasadach określonych w ust. 2, w celach marketingowych i promocyjnych na czas nieokreślony.
 2. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego co do czasu i terytorium rozpowszechniania wizerunku Uczestnika, który został utrwalony na zdjęciach umieszczonych w Serwisie oraz udziela licencji na korzystanie z tychże zdjęć, w celu promowania marki i produktów Organizatora, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności do:
 3. rozpowszechniania bez ograniczenia co do czasu i terytorium, także w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami i wszelkimi innymi treściami wizerunku w formie zdjęć, filmu, drukowanej, cyfrowej, rozpowszechniania w sieci Internet, tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 4. utrwalania i zwielokrotniania zdjęć, na których jest utrwalony wizerunek, za pomocą każdej dostępnej techniki (drukarskiej, cyfrowej, itp.)
 5. wprowadzania zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek do pamięci komputera lub sieci multimedialnych, itp.
 6. wprowadzenia do obrotu egzemplarzy, na których utrwalony jest wizerunek oraz nośników, na których zdjęcia zostały zapisane, w tym do ich najmu, dzierżawy, użyczenia,
 7. wykorzystania utrwalonego wizerunku Uczestnika dla potrzeb promocji i reklamy Organizatora w każdej formie reklamy (np. telewizyjnej, prasowej, internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, itp.).
 8. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do pisemnego przeniesienia praw autorskich do zdjęć umieszczonych na ich profilach w Serwisie na rzecz Organizatora oraz do zezwolenia mu na wykonywanie praw zależnych do tych zdjęć.
 9. Zdjęcia Uczestników zawierające treści:
 10. w jakikolwiek sposób szkodzące Organizatorowi bądź negatywnie wpływające na jego wizerunek,
 11. obraźliwe, szkodliwe, nieprzyzwoite, niemoralne, agresywne, promujące seksualność, rasistowskie, oszczercze, dyskryminujące bądź w jakikolwiek sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami dobrych obyczajów i przyzwoitości lub które Organizator uzna za niedopuszczalne,
 12. naruszające dobra osób trzecich zostaną przez Organizatora usunięte z Serwisu i nie będą oceniane w Konkursie, a Uczestnik, które takie zdjęcia umieści zostanie zdyskwalifikowany.
 13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika za umieszczanie na swoim profilu w Serwisie zdjęć naruszających zasady określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnik Konkursu, który został zdyskwalifikowany nie może przystąpić ponownie do Konkursu.

 

 • 5

NAGRODY

 

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
 2. NAGRODA 1 – dla 50 osób suplementacja nowym produktu marki Allnutrition na okres 60 dni (o wartości 234 zł brutto) oraz abonament na 2 miesięczną dietę + plan treningowy na portalu potreningu.pl (o wartości 109,98 zł brutto);
 3. NAGRODA 2 – wybrane przez zwycięzcę w sklepie internetowym www.sfd.pl/sklep produkty marki Allnutrition o wartości do 500 zł brutto.
 4. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma dodatkową premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

 • 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 2. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu przystępując do niej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SFD S. A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole (KRS 0000373427, NIP 7543022222, REGON 160360680) w celu przeprowadzenia Konkursu., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Wniesienie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Konkursie przez tego Uczestnika Konkursu.
 4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu. przysługuje prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, jak również na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi.
 5. Przystępując do konkursu uczestnik zgadza się, aby jego imię i nazwisko w przypadku wygranej zostało opublikowane na portalach Organizatora.

 

 • 7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu także w trakcie jego trwania, tym zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu, a także odwołania Konkursu bez podania przyczyny, jeżeli zaistniałe okoliczności nie pozwolą Organizatorowi przeprowadzić Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:
 3. wzięcia udziału w Konkursie mniejszej liczby Uczestników niż 60 w Etapie I
 4. spełnienia przez mniej niż 6 osób warunków Regulaminu przez Uczestników Etapu 3,
 5. zaistnienia siły wyżej.

Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Allnutrition w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników związane z Konkursem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.