REGULAMIN KONKURSU

,,WYGRAJ ZESTAW SHOTÓW ALLNUTRITION”

ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PROFILU ALLNUTRITION.PL,

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM INSTAGRAM

 

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie ,,Wygraj zestaw shotów Allnutrition” dalej jako: Konkurs.
 2. Konkurs odbywa się na fan page’u @allnutrition.pl na portalu społecznościowym Instagram.com, pod adresem internetowym https://www.instagram.com/allnutrition.pl/
 3. Organizatorem Konkursu jest SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej Organizatorem.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram i w związku z tym, w tym zakresie Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)
 • Konkrs będzie przeprowadzany w okresie: od 28.09.2017 r. do 1.10.2017 r
 • Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 3.10. 2017 r.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie (np. poprzez wysłanie treści akceptacji, tj.:
 2. oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu, rozumiem go i akceptuję,  
 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SFD S.A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole (KRS 0000373427, NIP 7543022222, REGON 160360680) w celu przeprowadzenia Konkursu ,,Wygraj zestaw shotów Allnutrition” i wyłonienia zwycięzców, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).,w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/allnutrition.pl/
 4. Uczestnikiem Konkursu może być́ wyłącznie osoba, która w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, w tym osoby pozostające w stosunkach umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieło lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osoby stanowiące Jury i członkowie ich najbliższych rodzin.

2

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSU

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzi minimum 1 osoba ze strony Organizatora.
 2. Konkurs składa się z 3 etapów:
 • etap 1.:  zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @allnutrition.pl w serwisie Instagram https://www.instagram.com/allnutrition.pl/, wśród których jury dokona wyboru najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych Odpowiedzi konkursowych (zwanych dalej Odpowiedzią”), o tematyce określonej w § 3 ust.1 pkt c;
 • etap 2.:    polubienie oraz dodanie do obserwowanych profili Organizatora Konkursu w serwisie Instagram: @allnutrition.pl oraz @sklep.sfd  
 • etap 3: wybór przez Jury 5 najlepszych Odpowiedzi konkursowych oraz opublikowanie ich na profilu @allnutrition.pl w serwisie Instagram, jako komentarz pod postem konkursowym. Dla 5 wybranych osób zostanie przyznana Nagroda, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu
 1. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych Odpowiedzi konkursowych.
 2. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwycięzców Konkursu będzie ostateczna.

 

3

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 2. zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: https://allnutrition.pl/index.php/wygraj-zestaw-shotow-allnutrition/
 3. zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym Odpowiedź na pytanie ,,Dlaczego shoty Allnutrition ułatwiają Wam trenowanie” na profilu https://www.instagram.com/allnutrition.pl/
 4. polubić oraz dodać do obserwowanych profile Organizatora Konkursu w serwisie Instagram: @allnutrition.pl oraz @sklep.sfd  
 5. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają wszyscy użytkownicy serwisu Instagram.
 6. Zgłoszony do Konkursu tekst Odpowiedzi konkursowej nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty odpowiedzi nie mogą:
 1. naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu Portalu Instagram, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,
 2. dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,
 3. mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia,
 4. mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy propagować przemoc, etc.,
 5. naruszać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora.

 Teksty niespełniające ww. wymagań nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.

 1. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie określonym w § 1 ust. 6 i jego akceptacja przez moderatorów.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
 4. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 5. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 6. Nick zwycięzcy zostanie opublikowany (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników w serwisie www.instagram.com) zostaną opublikowane w serwisie Instagram, w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 7. Zwycięzcy konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza i oświadcza, że:
 1. będzie postępować zgodnie z Regulaminem, z którym się zapoznał i go rozumie,
 2. uczestniczy w Konkursie dobrowolne.

4

NAGRODY

 

 • Nagrodą w konkursie dla 5 (pięciu) wybranych osób jest nagroda rzeczowa w postaci zestawu 25 suplementów diety marki Allnutrition (o łącznej wartości: 74,75 PLN brutto) tj:

 

 • 5x RED Shock Shot 80ml  o wartości rynkowej 14,95 PLN brutto
 • 5x AAKG Shock Shot 80ml  o wartości rynkowej 14,95 PLN brutto
 • 5x PUMP Shock Shot 80ml  o wartości rynkowej 14,95 PLN brutto
 • 5x MGB6 Shock Shot 80ml  o wartości rynkowej 14,95 PLN brutto
 • 5x L-CARNI Shock Shot 80ml  o wartości rynkowej 14,95 PLN brutto

 

 1. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma dodatkową premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 2. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu przystępując do niej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SFD S. A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23c, 45-315 Opole (KRS 0000373427, NIP 7543022222, REGON 160360680) w celu przeprowadzenia Konkursu., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Wniesienie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Konkursie przez tego Uczestnika Konkursu.
 4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu. przysługuje prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, jak również na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi.
 5. Przystępując do konkursu uczestnik zgadza się, aby jego imię i nazwisko w przypadku wygranej zostało opublikowane na portalach/kontach należących do Organizatora konkursu.

6

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu także w trakcie jego trwania, tym zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu, a także odwołania Konkursu bez podania przyczyny, jeżeli zaistniałe okoliczności nie pozwolą Organizatorowi przeprowadzić Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:
 3. wzięcia udziału w Konkursie mniejszej liczby Uczestników niż 5
 4. spełnienia przez mniej niż 5 osób warunków Regulaminu przez Uczestników
 5. zaistnienia siły wyższej.

Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu ALLNUTRITION.PL w serwisie Instagram.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników związane z Konkursem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.